Bảng giá

Mức ngân sách được xây dựng linh hoạt theo quy mô nhân sự
Giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận công nghệ & chuyển đổi số nhanh chóng

Dưới 25 nhân sự
26 - 50 nhân sự
Trên 50 nhân sự
Cơ bản

Quản lý, Giám sát Kênh phân phối

48.000 đ/Nhân viên/Tháng
Quản lý Kênh phân phối
Phát triển Kênh phân phối
Nâng cao
Đào tạo & chuyển giao công nghệ
Nâng cao

Thúc đẩy năng lực bán hàng

65.000 đ/Nhân viên/Tháng
Quản lý Kênh phân phối
Phát triển Kênh phân phối
Nâng cao
Đào tạo & chuyển giao công nghệ
Chuyên nghiệp

Phát triển kinh doanh toàn diện

78.000 đ/Nhân viên/Tháng
Quản lý Kênh phân phối
Phát triển Kênh phân phối
Nâng cao
Đào tạo & chuyển giao công nghệ
Cơ bản

Quản lý, Giám sát Kênh phân phối

32.000 đ/Nhân viên/Tháng
Quản lý Kênh phân phối
Phát triển Kênh phân phối
Nâng cao
Đào tạo & chuyển giao công nghệ
Nâng cao

Thúc đẩy năng lực bán hàng

45.000 đ/Nhân viên/Tháng
Quản lý Kênh phân phối
Phát triển Kênh phân phối
Nâng cao
Đào tạo & chuyển giao công nghệ
Chuyên nghiệp

Phát triển kinh doanh toàn diện

58.000 đ/Nhân viên/Tháng
Quản lý Kênh phân phối
Phát triển Kênh phân phối
Nâng cao
Đào tạo & chuyển giao công nghệ
Cơ bản

Quản lý, Giám sát Kênh phân phối

Quản lý Kênh phân phối
Phát triển Kênh phân phối
Nâng cao
Đào tạo & chuyển giao công nghệ
Nâng cao

Thúc đẩy năng lực bán hàng

Quản lý Kênh phân phối
Phát triển Kênh phân phối
Nâng cao
Đào tạo & chuyển giao công nghệ
Chuyên nghiệp

Phát triển kinh doanh toàn diện

Quản lý Kênh phân phối
Phát triển Kênh phân phối
Nâng cao
Đào tạo & chuyển giao công nghệ